Algemene Voorwaarden Mesologie Praktijk Culemborg

Vertrouwelijkheid

De therapeut is gehouden te handelen conform wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de cliënt en de therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 

De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Dit dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.

 

De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Op verzoek van de cliënt kan voorafgaand, tijdens of na de behandelperiode informatie worden ingewonnen en/of verstrekt bij/aan een te benoemen therapeut, arts en/of medisch specialist waarvoor de cliënt specifiek toestemming dient te verlenen (uw therapeut verstrekt zonder uw nadrukkelijke toestemming NOOIT gegevens aan derden).

 

Afspraken behandelingen/consulten

De therapeut verplicht zich in alle fasen van de behandeling informatie betreffende de behandeling aan de cliënt te verstrekken.

 

De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. Het therapieplan is opgebouwd uit een aantal consulten, waarin telkens zowel bij aanvang van het consult als afsluitend aan het consult een gesprek plaatsvindt. Afsluitend aan ieder consult wordt tevens in overleg besloten of de therapie een vervolg zal krijgen.

 

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen mesologische handelingen verrichten. Voor een minderjarige cliënt en/of een cliënt onder voogdij/toezicht, dienen beide ouders en/of voogden c.q. toezichthouders toestemming te verlenen.

 

De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega (therapeut, arts en/of andere medische hulpverlener), indien mesologische behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

 

Kosten

Met ingang van 1 april 2022 bedraagt het tarief voor een mesologisch consult € 100,00 (euro) per consult. Met ingang van 1 april 2022 geldt voor kinderen tot 6 jaar een tarief van € 75,00 (euro) per consult. Dit tarief is zowel van toepassing op het eerste consult inclusief intakegesprek, alsmede per sessie voor hierop volgende consulten.

 

Eventuele individuele voedingsadviezen zijn inbegrepen in het consult en worden ná het consult per email toegelicht.

 

Betaling

De factuur wordt aansluitend aan het consult op papier aan de cliënt overhandigd. Desgewenst ontvangt de cliënt een digitale factuur per email. Met de factuur kan de cliënt een (gedeeltelijke) vergoeding op basis van haar/zijn aanvullende ziektekostenverzekering bij de zorgverzekeraar indienen.

 

Volledige betaling geschiedt aansluitend aan het consult met een pinbetaling of a contant, in enkel geval per bank. Betaling per credit card is niet mogelijk.

 

Annulering

Bij verhindering dient cliënt minimaal 48 uur van tevoren af te zeggen, door een telefonische melding, dan wel het achterlaten van een bericht op de voicemail of het versturen van een bericht via email. Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Kosten van een niet tijdig afgezegde afspraak kunnen niet gedeclareerd worden bij een zorgverzekeraar.

 

Vergoeding van de therapie

Mesologie Praktijk Culemborg  is aangesloten bij de VBAG, NVVM en de RBCZ en doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de kosten van het consult (gedeeltelijk) voor vergoeding in aanmerking komen. Mesologische consulten vallen onder alternatieve geneeskundige behandelingen. Cliënt dient zelf voorafgaand aan een afspraak bij zijn/haar zorgverzekeraar te informeren of deze kosten (gedeeltelijk) vergoed worden. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor deze afstemming met zijn/haar zorgverzekeraar.

 

Bereikbaarheid

Mesologie Praktijk Culemborg werkt uitsluitend op afspraak op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

 

Tijdens consulten is de telefonische bereikbaarheid beperkt. Bij telefonisch contact kan cliënt echter altijd zijn/haar naam, telefoonnummer en eventueel aanvullende informatie inspreken op de voicemail, waarna cliënt zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld. Cliënt heeft eveneens altijd de mogelijkheid om een email te sturen, welke zo spoedig mogelijk beantwoord zal worden. Op zondag en feestdagen is Mesologie Praktijk Culemborg in principe niet bereikbaar.

 

Als de therapeut door ziekte of onvoorziene omstandigheden een afspraak niet door kan laten gaan, zal zij dit zo spoedig mogelijk doorgeven en op zo kort mogelijke termijn contact opnemen om een vervangende afspraak in te plannen. Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf consulten uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen, die de afspraak overneemt. Cliënt heeft hierin altijd zelf de keuze om hier wel of niet mee akkoord te gaan.

 

Aansprakelijkheid

Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de klachtenfunctionaris van de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/.

 

Alle eventuele gevolgen, voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts van cliënt, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

 

De therapeut heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.

 

Mesologie is niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. Het is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijs gesteld als de huisarts en/of specialist op de hoogte is van uw klachten.

 

Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van Mesologie niet weggenomen worden. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt. Dit is ook mogelijk tijdens en na een regulier behandelingstraject.

 

Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met een huisarts en/of specialist.

 

De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.

 

Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.

 

De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is hij/zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de patiënt/cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

 

De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt/cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

 

De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde supplementen.

 

De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De therapeut zal zover het in zijn/haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.

 

Ontbindende voorwaarden

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

 

Indien de cliënt voortzetting van de behandeling niet langer op prijs stelt of niet nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.

 

De therapeut kan de behandeling slechts eenzijdig beëindigen onder vermelding van argumenten en de cliënt, indien nodig, doorverwijzen naar een andere therapeut, arts of andere medische hulpverlener.