Privacy

HOE WORDT ER IN MESOLOGIE PRAKTIJK CULEMBORG OMGEGAAN MET UW PRIVACY?

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Mesoloog Birgit Swaters, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke  uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

Ook worden in het dossier eventueel gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik streef ernaar uw privacy te zo goed mogelijk te waarborgen. Dit betekent dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor een waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn, ook alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (intervisie).
 • Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA:

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam en eventueel uw adres en woonplaats.
 • uw geboortedatum.
 • de datum van de behandeling.
 • een korte omschrijving van de behandeling; “consult mesologie” of “consult natuurgeneeskunde”met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld.
 • de kosten van het consult.